?> Szpital Babińskiego Kraków OTU | Ośrodki leczenia alkoholizmu, współuzależnienia, DDA - Katalog

Ośrodki leczenia alkoholizmu, współuzależnienia, DDA – Katalog

Katalog profesjonalnych placówek leczenia alkoholizmu, powikłań choroby alkoholowej, współuzależnienia, DDA, zawiera informacje, dane adresowe.

Szpital Babińskiego Kraków OTU

No Comments »

 

 

 

 

 

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – 5C

Kontakt

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
30 – 393 Kraków, ul. Babińskiego 29
tel./faks 012 652 42 70 – sekretariat od godz. 8:30 – 14:30.

strona www: http://babinski.pl/jednostki/stacjonarne/oddzial-terapii-uzaleznienia-od-alkoholu-5c

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu znajduje się na terenie Szpitala w budynku 5C. Jest oddziałem stacjonarnym, tzn. całodobowym, koedukacyjnym.

Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom z rozpoznaniami:

 • uzależnienia od alkoholu
 • uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (nie wymagających innych, specjalistycznych form leczenia)
 • uzależnienia od alkoholu ze współistniejącymi innych zaburzeń i chorób psychicznych (nie wymagających innego, specjalistycznego leczenia)
 • uzależnienia od alkoholu ze współwystępowaniem chorób somatycznych (które mogą być leczone w warunkach oddziału terapeutycznego)

Pacjenci przyjmowani są po uprzedniej kwalifikacji:

 1. Pacjenci Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i innych oddziałów Szpitala mogą zostać skonsultowani w czasie pobytu w Szpitalu i po zakwalifikowaniu do leczenia przyjęci do oddziału 5C.
 2. Oddział przyjmuje również pacjentów w ramach sądowego zobowiązania do leczenia w warunkach stacjonarnych.
 3. Osoby nie będące pacjentami Szpitala mogą się zgłosić celem kwalifikacji i przyjęcia do oddziału 5C po telefonicznym lub osobistym ustaleniu terminu konsultacji. Wymagane jest skierowanie z dowolnej poradni leczenia uzależnienia od alkoholu. Skierowanie powinno zawierać uzasadnienie konieczności leczenia pacjenta na oddziale stacjonarnym całodobowym.

Wymaganymi dokumentami przy rejestracji i przyjęciu na oddział są:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający nr PESEL
 2. dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne (osoby ubezpieczone)
 3. skierowanie z dowolnej poradni leczenia uzależnienia od alkoholu, które powinno zawierać uzasadnienie konieczności leczenia pacjenta na oddziale stacjonarnym całodobowym, wystawione przez lekarza w/w poradni.
 4. dokumentację z poprzedniego leczenia odwykowego lub innego (np. karty informacyjnej, zalecone i aktualnie przyjmowane leki, wyniki badań)

Leczymy także osoby nieubezpieczone.

Przy kwalifikacji na całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 5C brane są pod uwagę:

 • Głębokość uzależnienia – długotrwałe ciągi, psychozy alkoholowe
 • Drastyczne konsekwencje picia
 • Krzyżowe uzależnienie – występowanie uzależnienia od alkoholu i leków uspokajających lub nasennych
 • Nieskuteczne próby terapii w innych formach leczenia
 • Potrzeba pogłębionej diagnozy – w sytuacji wielu nieskutecznych form leczenia
 • Brak dostępności do terapii w miejscu zamieszkania
 • Brak wsparcia w środowisku i potrzeba korektywnego środowiska

Terapia

Program Terapeutyczny
Program terapii trwa przeciętnie 7 tygodni. Terapia obejmuje następujące metody pracy:

1. Psychoedukacja na temat uzależnienia od alkoholu i zdrowienia
2. Psychoterapia grupowa:

– grupa motywacyjna (praca nad wzmocnieniem motywacji do leczenia i utrzymywania abstynencji, praca nad rozpoznaniem swojego uzależnienia, rozpoznawanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia)

– grupa terapeutyczna (praca nad budowaniem tożsamości osoby uzależnionej, destrukcją alkoholową, praca nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia, planowanie procesu trzeźwienia)

– treningi umiejętności służących zdrowieniu (Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich, radzenie sobie z głodem alkoholowym i ze złością, planowanie i budowanie sieci wsparcia)

 • Psychoterapia indywidualna
 • Badanie i konsultacje psychiatry, w razie potrzeby także innych specjalistów, niezbędne badania diagnostyczne
 • Zajęcia dotyczące duchowości – prowadzenie przez księdza – terapeutę
 • Inne techniki terapeutyczne np. psychorysunek, collage
 • Spotkania społeczności
 • Spotkania absolwentów oddziału.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.